Anafora

Anafora jest środkiem stylistycznym, który polega na celowym powtórzeniu słowa lub zwrotu na początku kolejnych części wypowiedzi, np. wersów lub strof.

Anafora była bardzo popularna w poezji barokowej. Przykładem jest wiersz Daniela Naborowskiego Do Anny, w którym kolejne wersy zaczynają się od zwrotu „Z czasem”.

Przeciwieństwem anafory jest epifora – powtórzenie tych samych słów lub zwrotów na końcu kolejnych segmentów wypowiedzi. Zarówno anafora, jak i epifora mają na celu wzmocnienie ekspresji wypowiedzi.

Komentarze