Anakolut

Anakolut to inaczej zniekształcenie konstrukcji składniowej zdania, które skutkuje brakiem gramatycznej poprawności. Może być postrzegany:

- jako celowe odejście od poprawności składniowej (stosowane w literaturze) lub

- jako błąd składniowy.

Środek stylistyczny

W literaturze anakoluty są stosowane jako środki literackie. Mają one na celu np. naśladownictwo stylu potocznego w języku bohaterów lub podkreślenie emocjonalnego natężenia.

Błąd składniowy

Anakoluty uznawane za błędy składniowe są często wynikiem niezamierzonego przerwania toku wypowiedzi. Dochodzi wówczas do utraty logiczności poszczególnych członów zdania. Najlepszym przykładem takiego błędu jest niepoprawne użycie imiesłowu przysłówkowego.

Przykłady:

Idąc do sklepu, padał deszcz.

Przyszedłszy do domu, zaświeciło słońce.

Komentarze