Jak napisać abstrakt

Abstrakt jest relacją z przeprowadzonych badań i skrótowym omówieniem ich metod oraz wyników. Powinien zawierać główne tezy publikacji naukowej oraz informację o osiągniętych rezultatach badawczych. Podczas pisania abstraktu pamiętaj o precyzyjnym i naukowym języku.

Co to jest abstrakt?

Abstrakt to forma wypowiedzi, która ma na celu krótkie omówienie publikacji naukowej. W jego treści powinny się znaleźć wyniki, metody i cel badań.

Abstrakt jest rodzajem zapowiedzi tekstu i zachęty do zapoznania się z jego treścią.

Jak napisać abstrakt?

Abstrakt powinien przede wszystkim zawierać najważniejsze informacje o przeprowadzonych badaniach i ich wynikach, na temat których powstała publikacja. Ma odzwierciedlać jej treść, przy czym powinien opierać się na kluczowych elementach publikacji.  

Wskazówki:

1. Pisz rzeczowo, konkretnie, zrozumiale i zwięźle.

2. Kieruj się zasadą „maksimum treści i minimum słów”.

3. Podaj najważniejsze informacje.

4. Nie streszczaj całego tekstu.

5. Zaciekaw czytelnika na tyle, żeby był skłonny sięgnąć do pełnego tekstu.

6. Dbaj o poprawność językową.

Schemat abstraktu

Abstrakt powinien zawierać następujące elementy:

- informacje o autorze

Abstrakt powinien zawierać informacje o autorze tekstu: imię i nazwisko.

- informacja o przedmiocie badań i celu badawczym

Należy odpowiedzieć na pytanie, czego dotyczy tekst i dlaczego został napisany.

- informacje o metodach badań 

Abstrakt powinien zawierać opis metodologii, czyli sposobów przeprowadzenia badań.

- informacja o wynikach badań

Należy zawrzeć informacje o wynikach przeprowadzonych badań i osiągniętych rezultatach badawczych.  

- wnioski z badań

Na końcu umieszczamy wnioski wyciągnięte na postawie przeprowadzonych badań i ich wyników oraz drogę do ich sformułowania.  

Komentarze