Jak napisać interpretację wiersza

Interpretacja wiersza jest procesem złożonym, mającym na celu wyłuszczenie jego sensu i znaczenia. Wyjaśnia, tłumaczy i komentuje dany utwór. Podczas pisania interpretacji wiersza zwróć uwagę na wszystkie jego elementy i zachodzące pomiędzy nimi relacje.

Co to jest interpretacja wiersza?

Interpretacja wiersza to forma wypowiedzi, której celem jest wyłożenie i wyjaśnienie sensu i znaczenia danego utworu. Sam proces jest złożony i kilkuetapowy.

Jak napisać interpretację wiersza?

Ostateczny kształt interpretacji wiersza zależy od specyfiki i treści danego utworu, metod interpretacyjnych oraz osoby, która podejmuje się interpretacji.

Wskazówki:

1. Zapoznaj się dobrze z treścią wiersza.

2. Zrób dokładną analizę wiersza.

3. Weź pod uwagę wszystkie elementy wiersza, środki stylistyczne, tytuł, strukturę itd.

4. Pamiętaj, że analiza to podstawa interpretacji.

5. Pamiętaj, że forma i treść współgrają ze sobą i współtworzą sensy.

6. Nie zapominaj, że każdy element wiersza ma swoją funkcję i znaczenie.

7. Dobierz odpowiednie słownictwo, używaj pojęć teoretycznoliterackich.

8. Pamiętaj, że poszczególne elementy wiersza tworzą całość, zwróć uwagę na relację między nimi.

9. Dbaj o poprawność językową.

Schemat interpretacji wiersza

Interpretacja wiersza powinna zawierać następujące elementy:

- informacje o autorze i konteksty

Elementy biografii autora utworu są niekiedy kluczowe przy interpretacji, nie bez znaczenia pozostaje czasami również miejsce utworu na tle całokształtu twórczości danego artysty.

Pomocny w interpretacji może okazać się także kontekst historyczny wiersza i miejsce w tradycji literackiej.

- analiza tytułu

Napisz, jakie znaczenia niesie ze sobą tytuł, co dodaje do treści i sensu wiersza itd.

- kompozycja i budowa wiersza

Określ, z jakich i ilu części składa się wiersz, czy kompozycja jest regularna, czy są jakieś odstępstwa itp.

Zwróć również uwagę, jakie funkcje pełnią poszczególne części. Przyjrzyj się układowi graficznemu i płaszczyźnie brzmieniowej.

Zastanów się nad formą i stylem wypowiedzi.

- informacje o środkach stylistycznych

Napisz, jakich środków stylistycznych użyto w wierszu i czemu służy ich wykorzystanie, jaka jest ich funkcja.

- temat i treść wiersza

Określ, co jest tematem wiersza i opisz jego treść.

- informacje o podmiocie lirycznym, bohaterze lirycznym i sytuacji lirycznej

Określ, kto jest podmiotem lirycznym i bohaterem lirycznym. Opisz sytuację liryczną.

- sens i funkcja wiersza

Na podstawie zgromadzonych informacji wydobądź sens wiersza, jego przesłanie, ewentualnie możliwość wielu sposobów odczytania.

- własne odczucia

Napisz również o swoich odczuciach i emocjach wywołanych przez wiersz. Określ, czy utwór wywołuje refleksję, dyskusję itd.

Komentarze