Jak napisać oświadczenie

Oświadczenie jest oficjalnym pismem mającym na celu przekazanie określonego komunikatu. Jego funkcje zależą od okoliczności, w których oświadczenie się pisze. Podczas pisania pamiętaj o konkretnym i precyzyjnym języku i stylu. Nie zapomnij podać wszystkich istotnych informacji.

 

Co to jest oświadczenie?

Oświadczenie to forma wypowiedzi, która ma na celu prezentację swojego stanowiska lub przekonania. Jest tekstem oficjalnym o charakterze użytkowym.

Oświadczenie pisze się w różnych okolicznościach i z różnych powodów, to np. oświadczenie woli, oświadczenie o niekaralności, oświadczenie uczestnika kolizji drogowej.

Jak napisać oświadczenie?

Ostateczny kształt oświadczenia zależy od jego przedmiotu i okoliczności towarzyszących. Najważniejsze w pisaniu jest jednak zawsze zawarcie w treści konkretnych i istotnych informacji. Niemniej istotny jest rzeczowy i zrozumiały styl.

Wskazówki:

1. Pisz krótko, zwięźle i rzeczowo.

2. Pamiętaj, że język oświadczenia powinien być zrozumiały i konkretny.

3. Trzymaj się faktów.

4. Pamiętaj o podaniu kluczowych informacji.

5. Unikaj emocjonalnego tonu w wypowiedzi i językowych ozdobników.

6. Dbaj o poprawność językową.

Schemat oświadczenia

Oświadczenie zawiera następujące elementy:

- miejscowość i data

Oznaczenie miejscowości i datę umieszczamy w prawym górnym rogu. Po nazwie miejscowości powinna znaleźć się aktualna data, którą piszemy po przecinku, np. Poznań, 1 kwietnia 2020 r.

- nagłówek

Nagłówek, zwykle o treści „Oświadczenie” lub „Oświadczenie o...” (np. Oświadczenie woli, Oświadczenie o wysokości dochodów, Oświadczenie o niekaralności).

- informacja o nadawcy

Dane nadawcy, czyli piszącego oświadczenie, umieszczamy po lewej stronie poniżej miejscowości i daty.

Możemy też podać swoje dane w formule wprowadzającej do oświadczenia. Brzmi ona zwykle: Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko), zamieszkały (adres), legitymujący się dowodem osobistym (numer, seria, PESEL) itd.  

- treść oświadczenia

W zasadniczej części oświadczenia określamy jego przedmiot, np. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych/ byłem sprawcą kolizji/ mój miesięczny dochód netto z tytułu umowy o pracę wynosi...itp.

To w tym miejscu zawieramy istotne daty i inne ważne informacje oraz przebieg zdarzenia, jeśli tego dotyczy oświadczenie.

- podpis

Na końcu oświadczenia podpisujemy się imieniem i nazwiskiem.

Komentarze