Jak napisać petycję

Petycja jest oficjalnym pismem zawierającym postulaty skierowane do określonego adresata. Nadawcą petycji jest określona zbiorowość, której członkowie podpisują się pod jej treścią. Podczas pisania petycji pamiętaj o odpowiednim uzasadnieniu swojej prośby.

Co to jest petycja?

Petycja to forma wypowiedzi, której celem jest wyrażenie prośby lub żądania. Petycję kieruje się zwykle do władz lub osób na wyższych stanowiskach. Jej nadawcą są członkowie jakiejś zbiorowości - petycja dotyczy istotnej dla nich sprawy.

Petycję pisze się w celu dochodzenia i ochrony praw. Składa się ją w interesie własnym, publicznym lub innej osoby za jej zgodą.

Jak napisać petycję?

W pisaniu petycji najważniejsze jest dokładne określenie przedmiotu i celu interwencji. Niemniej istotne jest odpowiednie i wyczerpujące uzasadnienie prośby. 

Wskazówki:

1. Przemyśl dobrze treść petycji.

2. Określ dokładnie jej cel.

3. Zgromadź potrzebne i przekonujące argumenty na poparcie swojej prośby lub żądania.

4. Pisz konkretnie i rzeczowo.

5. W miejscu na dane nadawcy można umieścić jedynie dane osoby reprezentującej określoną zbiorowość, a w załączniku wskazać wszystkich jej członków.

6. Dbaj o poprawność językową.

Schemat petycji

Petycja zawiera następujące elementy:

- miejscowość i data

Oznaczenie miejscowości i datę umieszczamy w prawym górnym rogu. Po nazwie miejscowości powinna znaleźć się aktualna data, którą piszemy po przecinku, np. Poznań, 1 kwietnia 2020 r.

- dane nadawcy petycji

Dane nadawcy umieszczamy po lewej stronie poniżej miejscowości i daty.

- dane odbiorcy petycji

Dane odbiorcy poniżej danych nadawcy.

- nagłówek

Nagłówek, zwykle o treści „Petycja”, umieszczamy na środku.

- cel i przedmiot petycji

Na początku wskaż dokładnie, czego dotyczy prośba lub żądanie.

- treść petycji wraz z uzasadnieniem

W treści petycji należy zawrzeć argumenty i dowody popierające roszczenie. Niekiedy umieszcza się tu również podstawę prawną.

Zwykle wyraża się tutaj również nadzieję na pozytywne rozpatrzenie prośby.

- podpisy

Na końcu podpisują się osoby popierające sprawę.

Komentarze