Jak napisać recenzję

Recenzja jest tekstem, który opisuje, ocenia i ma charakter subiektywny. To wypowiedź krytyczna. Podczas pisania recenzji pamiętaj, żeby uzasadnić wyrażane przez siebie opinie. Dobrze poznaj przedmiot recenzji, przemyśl i zaplanuj swój wywód.

 

Co to jest recenzja?

Recenzja to forma wypowiedzi, której celem jest omówienie i ocena jakiegoś dzieła, występu artystycznego lub wydarzenia kulturalnego.

Recenzja może prezentować i opiniować dzieło literackie lub filmowe, spektakl teatralny, publikację naukową, wystawę, grę, płytę, audycję, koncert itd. Zwykle publikowana jest w mediach.

Recenzja nie jest kompleksowym opracowaniem na temat dzieła.

Jak napisać recenzję?

Recenzja ma trójdzielną budowę, ale w zależności od swojego przedmiotu i osoby recenzenta przybierać może różne kształty. Zasadniczo składa się jednak z dwóch elementów: części informacyjnej i części krytycznej, oceniającej.

Wskazówki:

1. Nadaj tytuł swojej recenzji.

2. Dobrze przemyśl strukturę swojej recenzji i linię argumentacji.

3. Nie pomijaj żadnego z elementów recenzji – każdy z nich ma konkretny cel.

4. Dostosuj styl i formę do recenzowanego dzieła, a także jego charakteru.

5. Zawsze uzasadniaj swoje stwierdzenia.

6. Nie streszczaj recenzowanego dzieła – niewątpliwie w toku pisania pojawią się elementy fabuły, ale przytaczaj je tylko wtedy, kiedy to czemuś służy, jest przykładem, popiera jakieś twoje stwierdzenie czy tezę.

7. Zwracaj uwagę na różne elementy omawianego dzieła, np. na tytuł, w przypadku książki czy płyty na okładkę, podział na części, rozdziały itp., przedstawiony punkt widzenia, język, styl, w przypadku spektaklu na grę aktorską, charakteryzację, scenografię itd. – wszystko może być przydatne przy interpretacji i ocenie.

8. Dbaj o poprawność językową.

9. Czytaj recenzje znanych i cenionych recenzentów.

Schemat recenzji

Recenzja powinna składać się z następujących elementów:

- tytuł

Recenzja może mieć mniej lub bardziej rozbudowany tytuł. Niekiedy wskazuje kierunek myśli recenzenta, innym razem intryguje, czasami jest przewrotny, celowo mylący itp. 

- wstęp

Wstęp to miejsce na prezentację recenzowanego dzieła. To tu należy zawrzeć najważniejsze informacje, np. w przypadku książki: tytuł, autor, wydawca, rok wydania, gatunek literacki, geneza utworu, kompozycja, tematyka itd. 

- rozwinięcie

Środkowa część recenzji to miejsce na ocenę elementów recenzowanego dzieła, wskazanie jego zalet i wad, analizę i interpretację, wyrażenie osobistego stosunku itd. 

- zakończenie

Ostatnia część recenzji to miejsce na podsumowanie i wnioski. To tu możesz polecić lub odradzić kontakt z omawianym dziełem.

Komentarze