Jak napisać upoważnienie

Upoważnienie jest pisemną wypowiedzią, która upoważnia określoną w jego treści osobę do działania w naszym imieniu. Podczas pisania upoważnienia dbaj o jasność i zrozumiałość przekazu i pamiętaj o podaniu niezbędnych informacji.

 

Co to jest upoważnienie?

Upoważnienie to forma wypowiedzi, której celem jest uprawnienie osoby trzeciej do wykonywania wybranych czynności w naszym imieniu.  

Upoważnienie może dotyczyć różnego rodzaju działań, np. odbioru lub złożenia dokumentów, odbioru korespondencji itd.

Jak napisać upoważnienie?

Upoważnienie powinno zawierać przede wszystkim dokładne i prawdziwe dane osoby, którą upoważniamy do wykonania określonych czynności w naszym imieniu oraz dokładne wskazanie tych czynności.

Napisanie upoważnienia jest stosunkowo proste, ale należy bezwzględnie pamiętać o wszystkich jego elementach.

Wskazówki:

1. Pisz zwięźle, zrozumiale i rzeczowo.

2. Pamiętaj o wszystkich elementach upoważnienia.

3. Zadbaj o odpowiedni układ graficzny.

4. Pamiętaj o ważnych informacjach, jak np. numer i seria dowodu osobistego.

5. Dbaj o poprawność językową.

Schemat upoważnienia

Upoważnienie powinno zawierać następujące elementy:

- miejscowość i data

Oznaczenie miejscowości i datę umieszczamy w prawym górnym rogu. Po nazwie miejscowości powinna się aktualna data, którą piszemy po przecinku, np. Poznań, 1 kwietnia 2020 r.

- dane osoby udzielającej upoważnienia

Dane osoby udzielającej upoważnienia, zawierające jej imię i nazwisko, adres oraz numer i serię dowodu osobistego, należy umieścić po lewej stronie poniżej miejscowości i daty.

- nagłówek

Nagłówek, zwykle o treści „Upoważnienie”, umieszczamy pod wyżej wymienionymi elementami, na środku.

- treść upoważnienia

Treść właściwa upoważnienia to przede wszystkim oświadczenie woli (np. Ja, niżej podpisany Jan Kowalski, legitymujący się dowodem osobistym [...] upoważniam Krystynę Nowak, legitymującą się dowodem osobistym...).

W treści muszą znaleźć się również dane osoby, której upoważnienie dotyczy (imię i nazwisko, adres oraz numer i seria dowodu osobistego) oraz informacja o tym, co obejmuje przedmiot upoważnienia (do jakich czynności w naszym imieniu uprawniamy wybraną osobę).

Niekiedy zawiera się tu również informację, czy upoważnienie jest jednorazowe (czasowe) czy stałe.

- podpis

Pod  główną treścią powinien znaleźć się podpis osoby (imię i nazwisko), która jest autorem upoważnienia.

Komentarze