Przecinek przed ale

Wyraz ale może pełnić w zdaniu różne funkcje. Najczęściej występuje w roli spójnika, ale pojawia się również w charakterze partykuły, wykrzyknika, a nawet rzeczownika.

W większości przypadków przed ale powinien znaleźć się przecinek. Zasady interpunkcyjne przewidują jednak również taką sytuację, kiedy przecinka przed ale stawiać nie wolno. 

 

Ale jako spójnik

Ale w funkcji spójnika jest słowem wyrażającym przeciwieństwo, kontrast lub odmienne treści zdań lub części zdania.

Może łączyć równorzędne części zdania, np.:

Zrobiła to, ale niedokładnie.

To było pyszne, ale bardzo niezdrowe.

lub zdania składowe w zdaniu współrzędnie złożonym, np.:

Wprawdzie nie protestowała, ale zgodziła się niechętnie.

Zarabiał niewiele, ale był bardzo oszczędny.

 

Przed ale pełniącym funkcję spójnika zawsze stawia się przecinek. Rzadziej w tym miejscu występuje średnik lub myślnik.

 

Ale jako partykuła

Ale w roli partykuły jest wyrazem wzmacniającym. Wyraża emocjonalny stosunek mówiącego do treści zdania, np. podziw, zdumienie, zaskoczenie.

Może rozpoczynać zdanie, np.:

Ale heca!

lub być w jego środku, np.:

Zobacz, ale samochód!

Dostałem prezent, ale jaki!

 

Przed ale pełniącym funkcję partykuły, występującym w środku zdania, stawia się przecinek lub myślnik.

 

Ale jako wykrzyknik

Ale może pełnić również funkcję wykrzyknika. Wyraża wówczas gwałtowne zaprzeczenie, np.:

Ale! Proszę pana, nie tak szybko!

W charakterze wykrzyknika ale zostaje niekiedy celowo powtórzone (ale, ale). Dzieje się tak, kiedy mówiący zapowiada powiedzenie czegoś, o czym właśnie sobie przypomniał, np.:

Ale, ale, my tu się dobrze bawimy, a oni czekają.

Ale, ale, czy już jej powiedziałeś?

 

Przed powtórzonym ale zawsze stawia się przecinek.

 

Ale jako rzeczownik

Ale w roli rzeczownika nieodmiennego jest wyrazem, który oznacza pewne zastrzeżenie, słabą stronę kogoś lub czegoś, wadę, minus, np.:

Ona zwykle ma jakieś ale.

To jest świetne, jest tylko jedno ale.

 

Przed ale pełniącym funkcję rzeczownika nigdy nie stawia się przecinka.

Komentarze