Przecinek przed lub

Lub jest spójnikiem rozłącznym. Może łączyć dwa zdania podrzędne, wskazując, że przynajmniej jedna część wypowiedzenia jest prawdziwa, a także występować między członami zdania pojedynczego. Czy przed lub należy postawić przecinek?

Lub jako spójnik rozłączny w zdaniach współrzędnie złożonych

Zdań współrzędnie złożonych rozłącznych nie oddzielamy przecinkiem. Oznacza to, że w takich zastosowaniach lub nie należy poprzedzać tym znakiem interpunkcyjnym.

Przykłady: Jutro Adam pojedzie na zakupy lub umyje samochód.

Pamiętajmy jednak, że używanie spójnika lub jako wyznacznika alternatywy wyłączającej (właśnie taką rolę pełni albo) nie jest błędem. Można napisać więc takie zdanie: Tę książkę Marcin wypożyczył z biblioteki lub kupił w antykwariacie. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w języku prawniczym i urzędowym, gdzie użyty spójnik może wyraźnie wpłynąć na znaczenie i interpretację przepisów itp. Dlatego w tego typu tekstach i wypowiedziach należy bardzo starannie dobierać słowa.

Lub w zdaniu pojedynczym

Nie stawiamy przecinka przed lub także wówczas, gdy występuje ono w zdaniu pojedynczym.

Przykład: Do cioci pojedziemy we wtorek lub w środę.

Przecinek przed powtórzonym lub

Zgodnie z zasadą powtórzony przecinek o takiej samej funkcji i takiej samej pozycji w hierarchii zdania należy poprzedzić przecinkiem.

Przykłady: Jutro Adam pojedzie na zakupy lub umyje samochód, lub ugotuje obiad.

Przecinek przed lub występującym po wtrąceniu i dopowiedzeniu

Przecinek przed lub może wystąpić także wtedy, gdy spójnik jest poprzedzony wydzielonym takimi znakami wtrąceniem lub dopowiedzeniem.

Przykład: Na obiad zjemy zupę, którą przywiezie ciocia, lub zamówimy coś z restauracji.

Przecinek przed lub rozpoczynającym dopowiedzenie bądź wtrącenie

Wyrażenia typu: lub raczej oraz lub lepiej często wprowadzają dopowiedzenia lub wtrącenia. W takich sytuacjach należy postawić przed nimi przecinek.

Przykłady: Był człowiekiem trudnym w obejściu, lub raczej niesympatycznym.

Intencją redakcji i autora jest umożliwienie szerszego spojrzenia, lub lepiej — spojrzenia z innej strony na problemy ruchu.

Komentarze