Przekleństwa i wulgaryzmy

Przekleństwa i wulgaryzmy znajdziemy w każdym języku. Funkcjonują one praktycznie od początku naszej cywilizacji. To wyrazy, które są uważane za obsceniczne i wiążą się ze złamaniem przyjętych norm etycznych.

Przekleństwa i wulgaryzmy - krótki wstęp

Różnego rodzaju przekleństwa i wulgaryzmy ewoluują, tzn. że w dawnej polszczyźnie funkcjonowały one w innej formie niż obecnie. Współcześnie użycie ich w mowie potocznej jest niezwykle częstym zjawiskiem. Można powiedzieć, że wykraczają poza kulturę języka i źle na niego wpływają.

Słowa i zwroty, które możemy zaliczyć do tej grupy, służą zazwyczaj wyrażaniu emocji, niestety raczej tych negatywnych. Nie wnoszą żadnych istotnych informacji, ale są coraz bardziej rozpowszechniane w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Niektórzy językoznawcy wskazują, że w języku polskim istnieje pięć podstawowych wulgaryzmów, od których są tworzone wszelkie inne kombinacje.

Mimo powszechnej opinii, że wulgaryzmy i przekleństwa znajdują się na marginesie języka, wielu twórców wykorzystuje je w swoich utworach. Ma to na celu m.in. jak najlepsze przedstawienie postaci i oddanie kolorytu środowiskowego bohaterów.

Czym się różni przekleństwo od wulgaryzmu?

Na wstępie należy podkreślić, że to pojęcia niejednoznaczne, a ich definiowanie jest dość płynne. Przyjęło się jednak mówić, że przekleństwo to obelżywe określenie, używane w celu ukazania negatywnego stosunku do kogoś lub czegoś, obrazujące napięcie emocjonalne, zaś wulgaryzm to zwrot lub wyrażenie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite, będące dosadnym określeniem zjawiska lub sytuacji, które można zastąpić innym, neutralnym.

Funkcje przekleństw i wulgaryzmów

Zwroty o omawianym wyżej charakterze są używane przez użytkowników języka w różnym celu. Może to być:

  • chęć obrażenia kogoś;
  • wyrażenie uczuć, np. dezaprobaty, złości, a nawet zadowolenia;
  • chęć pogrożenia komuś;
  • wola zwiększenia siły oddziaływania wypowiedzi;
  • manifestacja swoich poglądów.

 

Skutki używania przekleństw i wulgaryzmów

Jak już wcześniej zostało powiedziane, stosowanie przekleństw i wulgaryzmów niesie za sobą szkodę dla naszego języka w postaci np.:

  • zubożenia ilości środków językowych, które wykorzystujemy w codziennej komunikacji;
  • obniżenia się poziomu kultury języka;
  • nieumyślnego obrażenia rozmówcy.

 

Warto pamiętać, że do niedawna przeklinanie było powodem do wstydu, a osobę, która używała tego typu zwrotów, postrzegano jako gorzej wykształconą, posiadającą mały zasób słów, nieoczytaną. Obecnie to się trochę zmieniło, co nie oznacza, że posługiwanie się przekleństwami i wulgaryzmami jest akceptowalne społecznie.

Komentarze