Spójnik

Spójnik to samodzielna, nieodmienna część mowy, która łączy zdania lub ich części.

Podział spójników

Spójniki możemy podzielić na:

- podrzędne

- współrzędne.

Spójniki podrzędne łączą zdanie podrzędne z nadrzędnym. Warto zapamiętać, że stawiamy przed nimi przecinek.

Przykłady: bowiem, jeżeli, ponieważ, że

Spójniki współrzędne natomiast łączą zdania złożone współrzędnie. Możemy je podzielić na kilka grup:

- łączne, np. i, oraz, tudzież;

- rozłączne, np. lub, albo, bądź;

- wyłączające, np. ani;

- przeciwstawne, np. ale, jednak, jedynie, lecz, natomiast, przecież, tylko, tymczasem, raczej, wszakże, zaś;

- wynikowe, np. więc, dlatego, zatem, stąd, wskutek tego;

- wyjaśniające, np. czyli, to jest, to znaczy.

Przecinkami rozdzielamy w tym wypadku zdania połączone spójnikami przeciwstawnymi, wynikowymi i wyjaśniającymi (przed pozostałymi spójnikami przecinka nie stawiamy).

Komentarze