Style wypowiedzi

Czym jest styl wypowiedzi? Mówiąc najprościej – to indywidualny sposób wypowiadania się lub pisania. Każdy z nas ma swój własny styl – używa określonych zwrotów, ulubionych określeń. Niektóre sytuacje wymagają jednak od nas pewnych ustępstw i ubogacenia słownictwa lub zastąpienia jednych zwrotów innymi. Na przykład w pismach urzędowych musimy użyć innego stylu niż w liście do przyjaciela.

Cechy dobrego stylu

Dobry styl określają pewne charakterystyczne cechy, do których zalicza się:

- dopasowanie stylu wypowiedzi do celu wypowiedzi;

- komunikatywność – przekaz musi być zrozumiały dla odbiorcy;

- zwięzłość – polega na precyzyjnym wyrażaniu myśli za pomocą odpowiednich środków językowych (styl publicystyczny, urzędowy, naukowy);

- jasność – unikanie trudnych konstrukcji, np. w postaci zawiłych zdań;

- żywotność i obrazowość – takie wyrażanie myśli, które pobudza wyobraźnię odbiorcy (styl artystyczny).

Rodzaje stylów wypowiedzi

W języku polskim możemy spotkać różne style wypowiedzi. Oto kilka najważniejszych.

Styl potoczny – posługujemy się nim w codziennej konwersacji – zarówno ustnej, jak i pisemnej, np. w SMS-ach lub e-mailach. Charakteryzuje się mniejszą dbałością o język, a co za tym idzie – także popełnianiem błędów, stosowaniem zwrotów nacechowanych emocjonalnie i uproszczonych konstrukcji zdań.

Styl publicystyczny – jak sama nazwa wskazuje, styl ten występuje w środkach masowego przekazu. Trudno go jednoznacznie scharakteryzować, ponieważ stanowi połączenie stylu potocznego z innymi stylami.

Styl urzędowy – stosowany jest w pismach oficjalnych skierowanych do instytucji państwowych i urzędów. Używa się w nim zazwyczaj form bezosobowych czasownika, strony biernej oraz utartych zwrotów.

Styl naukowy – ma zastosowanie w publikacjach naukowych, dlatego wykorzystuje fachową terminologię, zazwyczaj niezrozumiałą dla zwykłego odbiorcy, niezaznajomionego z tematem poruszanym w danej publikacji.

Styl artystyczny – występuje w utworach literackich. Artyści mają dużą dowolność, jeśli chodzi o dobór środków językowych i słownictwa. Ma na celu zwrócenie uwagi odbiorcy nie tylko na treść utworu, lecz także na formę.

Komentarze