Sylaby – podział na sylaby

Sylaba to połączenie głosek, którego centrum stanowi zawsze samogłoska. Obecność samogłoski jest więc warunkiem wydzielenia sylaby, a także podziału wyrazu biorącego pod uwagę kryterium fonetyczne.

 

Co to są sylaby?

Sylaby to naturalne jednostki artykulacji, stanowiące część wyrazu lub wyraz. Sylaba, zwana również zgłoską, jest odcinkiem tekstu, który wypowiada się przy nieprzerwanym wydechu. Składa się z ciągu głosek, którego ośrodkiem jest zawsze samogłoska.

Sylaba może składać się z następujących elementów:

1) pojedynczej samogłoski, np. a-le, o-ko,

2) połączenia samogłoski ze spółgłoską, np. te-le-fon, ku-ra,

3) połączenia samogłoski z grupą spółgłosek, np. sto-pa,  szko-ła. 

Sylaby otwarte i zamknięte

Sylaby dzieli się na otwarte i zamknięte.

Sylaba otwarta to sylaba zakończona samogłoską (np. mo-stek, sar-na) lub równa samogłosce (np. o-ko, u-cho).

Sylaba zamknięta to sylaba zakończona spółgłoską (np. kul-ka, ry-su-nek) lub grupą spółgłosek (np. sze-lest).

Podział na sylaby – najważniejsze zasady

Podział na sylaby powinien uwzględniać zawsze następujące zasady:

1) sylaba zawsze zawiera samogłoskę;

2) nie dzieli się wyrazów, które zawierają tylko jedną samogłoskę, np. most, rak, dom, sok;

3) nie dzieli się połączeń literowych stanowiących jedną głoskę, np. sz, cz, ch, dź;

4) nie dzieli się dwugłosek „au” i „eu”, które należą do jednej sylaby, np. au-to, Eu-ro-pa;

5) należy oddzielać przedrostek od rdzenia, np. przed-szkole, roz-mo-wa;

6) niektóre wyrazy można dzielić na sylaby w różny sposób, np. ko-stka lub kos-tka, ma-tka, mat-ka;

7) jeśli litera „i” pełni funkcję zmiękczenia, to nie tworzy sylaby, a więc nie stanowi kryterium podziału, np. cia-sto, dzie-cko, po-wie-dzieć;

8) zawsze rozdziela się dwie jednakowe spółgłoski, np. wan-na, An-na. 

 

Zajrzyj też do kategorii "fonetyka", gdzie znajdziesz podział konkretnych słów na sylaby, głoski i litery.

Komentarze