HACCP

HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points System – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) to zespół procedur mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności podczas wszystkich etapów jej produkcji i dystrybucji.

 

Przykłady:

Wdrożenie HACCP w zakładzie daje wiele korzyści.

System HACCP opiera się na siedmiu zasadach.

Komentarze