Logos

Wyraz logos ma następujące definicje:

  1. jedno z najważniejszych pojęć w starożytnej filozofii greckiej, bardzo wieloznaczne, oznaczające m.in. rozum, sens, porządek, prawidłowość, pojęcie, sąd,
  2. w filozofii Hegla to rozum absolutny, pojęcie,
  3. w teologii chrześcijańskiej to druga Osoba Trójcy Świętej, Syn Boży,
  4. w filozofii Filona z Aleksandrii to ogniwo pośrednie między Bogiem a światem materialnym,
  5. w filozofii chrześcijańskiej i przedchrześcijańskiej to twórcza siła boska,
  6. w dosłownym tłumaczeniu to „słowo, mowa”,
  7. rozumienie, rozum, prawo rządzące rzeczywistością.

 

Przykłady użycia:

W filozofii Heraklita z Efezu logos jest siłą kosmiczną.

Arystoteles rozumiał logos jako zdanie, sąd, pojęcie.

Logos jest pojęciem bardzo złożonym, które trudno jednoznacznie zdefiniować.

Komentarze