Prosument

Prosument to osoba, która jest jednocześnie zaangażowana w proces tworzenia produktu i jego konsumpcję.

 

Wyrazy pokrewne: prosumencki

Odmiana: prosument (D. prosumenta, C. prosumentowi, B. prosumenta, N. prosumentem, Ms. prosumencie, W. prosumencie)

 

Przykłady użycia:

Prosument energii elektrycznej wytwarza energię na własne potrzeby.

Ankietowanych zapytano o to, kim jest prosument.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii przedsiębiorca może być prosumentem.

Komentarze