Jak piszemy: 10-ty, 10. czy dziesiąty?

10., dziesiąty

Poprawna pisownia

10-ty

Niepoprawna pisownia

Poprawne formy to "10." i "dziesiąty".

Pisownia liczebników porządkowych nastręcza czasami użytkownikom polszczyzny wiele trudności, ponieważ możemy je zapisywać dwojako – z kropką po liczbie (można ją czasami pominąć, jeśli z kontekstu wypowiedzi jasno wynika, że chodzi o liczebnik porządkowy) lub słownie. Pisownia z końcówką -ty jest uznawana za niepoprawną i stanowi błąd ortograficzny.

Przykłady użycia:

Adam był 10. na liście osób przyjętych na wybrany kierunek studiów.

Właśnie ukazał się dziesiąty tom mojej ulubionej książki.

Komentarze