Jak piszemy: śmieci czy śmiecie?

śmieci

Zależy od kontekstu

śmiecie

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne, ale ich użycie zależy od kontekstu.

Wyraz śmieć w liczbie mnogiej może przybierać różne formy.

Gdy mówimy o odpadkach, wówczas możemy użyć obu form.

Gdy używamy tego wyrazu jako pogardliwego określenia człowieka, wtedy powiemy śmiecie.

Jest jeszcze wyraz śmiecie (w liczbie pojedynczej) rodzaju nijakiego, odnoszący się do zbioru i też oznaczający resztki, odpadki.

Oprócz tego istnieje czasownik śmiecie, czyli 'macie odwagę".

I ostatnia kwestia, kiedy mamy na myśli powrót na miejsce dawnego pobytu, używamy formy śmieci.

Przykłady użycia:

Proszę, wynieś śmieci.

To nie ludzie, tylko śmiecie.

Leżały tam śmiecie.

Jak śmiecie tak się do mnie zwracać?!

Czas wrócić na stare śmieci.

Komentarze