Jak piszemy: każesz czy karzesz?

każesz

Zależy od kontekstu

karzesz

Zależy od kontekstu

W polszczyźnie występują obywa czasowniki i są one nośnikami różnych znaczeń w zależności od kontekstu.

 

Czasownik "każesz" w drugiej osobie liczby pojedynczej pochodzi od czasownika "kazać" i oznacza polecenie komuś wykonania danej czynności lub zmuszenie kogoś do tego swoim zachowaniem lub bezpośrednio słowami. W tym przypadku dochodzi do wymiany głoski "z" na "ż".

Czasownik "karzesz" to pochodna słowa "karać", czyli stosować jakiś środek wychowawczy/represyjny wobec kogoś, kto zawinił lub zachował się nieodpowiednio. W tej sytuacji miejsce ma wymiana głoski "z" na "rz".

 

Przykłady:

Dlaczego karzesz mnie za zachowanie Hani?

Każesz robić różne rzeczy swoim podwładnym.

Długo każesz mi jeszcze czekać?

Komentarze