Jak piszemy: kworum czy kforum?

kworum

Poprawna pisownia

kforum

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik kworum zapisywany jest z użyciem kw.

Kworum - niezbędna do prawomocności uchwał liczba członków zgromadzenia. Przykładem kworum mogą być obrady Sejmu, gdzie niezbędne są ⅔ głosów wszystkich posłów.

Wyraz pochodzi z języka łacińskiego - quorum praesentia sufficit - co dosłownie oznacza „których obecność wystarcza”. W polszczyźnie wyrazy przejęte z łaciny zawierające głoski qu zapisywane są jako kw, stąd też poprawna pisownia to kworum. Zaś błędne kforum wynika z wymowy. 

Przykłady:

Wskutek braku kworum uchwały nie przegłosowano.
Aby przegłosować nowy budżet naszej firmy potrzebne jest 8-osobowe kworum.
Jeśli nie osiągniemy kworum, nasze obrady zostaną unieważnione.

Komentarze