Jak piszemy: pozaszkolne czy poza szkolne – razem czy osobno?

pozaszkolne

Zależy od kontekstu

poza szkolne

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne, ale ich użycie zależy od kontekstu.

Przymiotnika "pozaszkolne" używamy w odniesieniu do wszystkiego, co nie dotyczy nauki w szkole, czyli odbywa się poza lekcjami. Zapisujemy go łącznie, ponieważ w jego skład wchodzi człon poza- tworzący wyrazy złożone, które informują, że coś odbywa się poza czymś.

Natomiast forma "poza szkolne" to wyrażenie składające się z przyimka i przymiotnika (dwóch odrębnych wyrazów), które zapisujemy oddzielnie.

Przykłady użycia:

Jakie zajęcia pozaszkolne wybrać?

Edukacja wychodzi poza szkolne mury.

Komentarze