Skrót od rycina

rycina = ryc.

Poprawna pisownia

Od rzeczownika rycina należy utworzyć skrót: ryc. (z kropką).

 

Zgodnie ze Słownikiem skrótów i skrótowców pod red. Jerzego Podrackiego należy postawić kropkę po skrócie zakończonym na literę inną niż ostatnia litera skracanego wyrazu. Skrót ryc. utworzono z wykorzystaniem pierwszych liter wyrazu rycina.

 

Przykład: Ryc. 1. Schematyczna ilustracja pojęcia mediatora wg Barona i Kenny'ego (1986) za: Wojciszke, 2004.

Komentarze