Skrót od wiceprezes

wiceprezes = wiceprez.

Poprawna pisownia

Od rzeczownika wiceprezes należy utworzyć skrót: wiceprez. (z kropką na końcu).

 

Człon wice pozostaje w niezmienionej formie, natomiast skraca się drugą, odmienną część wyrazu.

 

Przykład:

Spotkałam się z wiceprez. Spółdzielni mieszkaniowej „Poraje”.

Konferencję poprowadzi wiceprez. Spółki, pan Adrian Grynberg.

Komentarze